Archivos de la categoría ‘Autoorganitzem-nos l’habitatge’


Octaveta Habitatge (Cat/Cast)

Volem prendre el control de les nostres vides

Les problemàtiques a les que ens enfrontem dia a dia són moltes, en canvia la manera de fer-les front sempre és la mateixa: altres les gestinen per nosaltres prenent així el control: policia, partits, sindicats, justicia,… D’aquesta manera ens incapaciten fent-nos submises a les seves estructures.

D’avant d’això, nosaltres apostem per l’autoorganització com a mètode individual i col·lectiu per participar igualitàriament i activament, fent-nos fortes nosaltres mateixes en qualsevol àmbit. Per això necessitem plantar cara a través de l’autodefensa, fent front pels nostres mitjans sense haver d’acudir a ningú. Ja que juntes som capaces de tot i no demanem permís per ser lliures. Alhora, hem de portar a la pràctica la solidaritat i el suport mutu de forma inquebrantable entre explotades i oprimides. D’aquest manera deixar d’estar soles, creant vincles i enriquint-nos entre totes, per tal d’avançar en aquesta lluita tant llarga que hem pres.

AUTOORGANITZEM-NOS L’HABITATGE

L’habitatge hauria d’entendre’s com una necessitat bàsica, i l’accés a ella hauria de ser més assequible.

Avui dia l’habitatge és considerat com un be preuat i per a moltes persones significa un privilegi ja que cada vegada és més difícil disposar d’un lloc on viure. Comprar un habitatge és gairebé irrealitzable sense sol·licitar prèviament un préstec a una entitat financera. Les famílies cada vegada són més petites i fins i tot augmenta el nombre de persones que decideixen viure soles, amb la qual cosa es fa més impossible comprar/llogar un habitatge, sense abans haver-te endeutat fins al coll per moltíssims anys de la teva vida. Aquesta situació no fa més que perpetuar al sistema capitalista que ens fa dependent de les entitats financeres, que són les mateixes que, juntament amb les immobiliàries, especulen amb el sòl i amb els habitatges.

Aquestes són algunes de les raons per les quals han sorgit diferents maneres d’encarar aquesta situació asfixiant, des de l’autoorganització, de les quals destaquem les següents:

Okupació: com una opció política o com una necessitat d’habitatge. La primera opció tracta de donar-li ús a terrenys o habitatges buides i abandonades, amb la intenció de denunciar i al mateix temps respondre a les dificultats econòmiques que els/les activistes consideren que existeixen per fer efectiu el dret a un habitatge. En aquests casos s’acostuma a comptar amb la solidaritat i el suport mutu de la resta d’okupes davant la possibilitat d’un desallotjament. La segona opció es tracta d’una ocupació d’individus o famílies que no pertanyen a cap moviment i que opten per aquesta opció al no tenir recursos per comprar/llogar un habitatge.

Cooperatives d’habitatges en cessió d’ús: Encara que cada cooperativa funciona de la manera que els seus membres decideixin, aquestes són habitatges que no es venen ni es lloguen, només es pot transmetre el dret a l’ús. Són més econòmiques que un lloguer o un préstec. Es poden construir habitatges nous, comprar edificis ja construïts, rehabilitar-los o fins i tot convertir edificis de propietat o lloguer en cooperativa.

-Assemblees de barris: actualment hi ha a Barcelona una assemblea per cada barri que s’autoorganitzen sense la presència d’institucions, que s’autogestionen sense subvencions i que tracten les problemàtiques que els afecten directament. Des de fa un temps en alguns barris els i les veïnes s’estan organitzant per parar els desnonaments d’aquesta zona. Amb aquesta iniciativa comprovem que no fan falta les institucions, sinó la solidaritat dels i les veïnes per parar-los, ja que són aquestes mateixes institucions les que deixen al carrer a famílies i individus que tenen dificultats per seguir pagant el seu habitatge.

-Cases de bala-palla al camp: existeixen cooperatives on les persones membres estan participant activament en la construcció d’aquestes cases amb materials biodegradables. Després d’un temps de treball i d’ajuda mútua, aquestes persones poden ser ajudades a construir el seu propi habitatge, havent-ho après prèviament ajudant a les anteriors.

Realitzat per la subcomissió d’Autoorganització i Democràcia Directa.

 

Queremos tomar el control de nuestras vidas

Las problemáticas a las que nos enfrentamos día a día son muchas, en cambio la manera de hacerlas frente siempre es la misma: otras las gestionan por nosotras tomando así el control: policía, partidos, sindicados, justicia,… De este modo nos incapacitan haciéndonos sumisas a sus estructuras.

Frente a esto, nosotras apostamos por la autoorganización como método individual ycolectivo para participar igualitariamente y activamente, haciéndonos fuertes nosotras mismas en cualquier ámbito. Por eso necesitamos plantar cara a través de la autodefensa, haciendo frente por nuestros medios sin tener que acudir a nadie. Puesto que juntas somos capaces de todo y no pedimos permiso para ser libres. A la vez, tenemos que llevar a la práctica la solidaridad y el apoyo mutuo de forma inquebrantable entre explotadas y oprimidas. De esta manera dejar de estar solas, creando vínculos y enriqueciéndonos entre todas, para avanzar en esta lucha tan larga que hemos tomado.

AUTOORGANICÉMONOS LA VIVIENDA

La vivienda debería de entenderse como una necesidad básica, y el acceso a ella debería de ser más asequible. Hoy en día la vivienda es considerada como un bien preciado y para muchas personas significa un privilegio puesto que cada vez es más difícil disponer de un lugar donde vivir. Comprar una vivienda es casi irrealizable sin solicitar previamente un préstamo a una entidad financiera. Las familias cada vez son más pequeñas e incluso aumenta el número de personas que deciden vivir solas, con lo cual se hace más imposible comprar/alquilar una vivienda, sin antes haberte endeudado hasta el cuello por muchísimos años de tu vida. Esta situación no hace más que perpetuar al sistema capitalista que nos hace dependiente de las entidades financieras, que son las mismas que, junto con las inmobiliarias, especulan con el suelo y con las viviendas.

Estas son algunas de las razones por las cuales han surgido diferentes maneras de cómo encarar esta situación asfixiante, desde la  autoorganización, de las que destacamos las siguientes:

Okupación: como una opción política o como una necesidad de vivienda. La primera opción trata de darle uso a terrenos o viviendas vacías y abandonadas, con la intención de denunciar y al mismo tiempo responder a las dificultades económicas que lxs activistas consideran que existen para hacer efectivo el derecho a una vivienda. En estos casos se suele contar con la solidaridad y el apoyo mutuo del resto de “okupas” ante la posibilidad de desalojo. La segunda opción se trata de una ocupación de individuos o familias que no pertenecen a ningún movimiento y que optan por esta opción al no tener recursos para comprar/alquilar una vivienda.

Cooperativas de viviendas en cesión de uso: Aunque cada cooperativa funciona de la manera que sus miembros decidan, estas son viviendas que no se venden ni alquilan, sólo se puede trasmitir el derecho a uso. Son más económicas que un alquiler o préstamo. Se pueden construir viviendas nuevas, comprar edificios ya construidos, rehabilitarlos o incluso convertir edificios de propiedad o alquiler en cooperativa.

-Asambleas de barrios: actualmente hay en Barcelona una asamblea por cada barrio que se autoorganizan sin la presencia de instituciones, que se autogestionan sin subvenciones y que tratan las problemáticas que les afectan directamente. Des de hace un tiempo en algunos barrios los y las vecinas se están organizando para parar los desahucios de esta zona. Con esta iniciativa comprobamos que no hacen falta las instituciones, sino la solidaridad de los y las vecinas para pararlos, puesto que son estas mismas instituciones las que dejan en la calle a familias e individuos que tienen dificultades para seguir pagando su vivienda.

-Casas de bala-paja en el campo: existen cooperativas donde las personas miembros están participando activamente en la construcción de estas casas con materiales biodegradables. Después de un tiempo de trabajo y ayuda mutua, estas personas pueden ser ayudadas a construir su propia vivienda, habiéndolo aprendido previamente ayudando a las anteriores.

Realizado por la subcomisión de Autoorganización y Democracia Directa.

Anuncios